Đoàn thể‎ > ‎Công Đoàn‎ > ‎

BCH Công Đoàn

Tổng số đoàn viên 27/25 nữ, là đơn vị chiếm đa số nữ( 2 nam bảo vệ)
Tổ chức công đoàn luôn luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên. Vận động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào hoạt động của nhà trường
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Nguyễn Thi Kim Phụng
ỦY VIÊNNguyễn Thị Thùy Dương
ỦY VIÊNVõ Thị Thu Sương