Triển khai kế hoạch tự đánh giá trường phổ thông  
Đăng ngày: 05/03/2013

Thực hiện Công văn số 16/SGDĐT-KT-KĐ ngày 07/01/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc triển khai kết quả tập huấn đánh giá trường phổ thông và TTGDTX năm học 2012-2013, Phòng GD&ĐT đã tổ chức tập huấn công tác Tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên theo Thông tư số 42/TT/BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho đối tượng hiệu trưởng các trường tiểu học và THCS trên toàn địa bàn thị xã Ninh Hòa vào ngày 02/3/2013.

          Để các trường tiến hành công tác tự đánh giá trường mình đề nghị các đơn vị truy cập vào trang Web Phòng giáo dục và Đào tạo thị xã Ninh Hòa tại chuyên mục Kiểm định chất lượng GD để tải về các văn bản cần thiết sau:

1.     Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.  

2.     Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.  

3.     Công văn số 46 /KTKĐCLGD-KĐPT V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học.  

Tổ chức cho hội đồng sư phạm nghiên cứu các văn bản chỉ đạo tự đánh giá và đánh giá ngoài đối với trường tiểu học theo bộ tiêu chuẩn ban hành tại Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT; tiến hành đầy đủ các công việc theo quy định; cụ thể còn 6 bước sau:

1.     Thành lập HĐ TĐG: Ít nhất 5 thành viên, chọn số lẻ. (chỉnh sửa QĐ theo cách trình bày TT 01/2011/BNV).

2.     Xây dựng kế hoạch TĐG: có 18 tuần kể từ thời điểm bắt đầu làm công tác TĐG. (Từ tháng 3/2013 đến tháng 11/2013). In phiếu đánh giá tiêu chí, phân cho các nhóm. 

  Lưu ý: Phân công nhiệm vụ cho nhóm, phải có 1 người giỏi vi tính để tổng hợp các phiếu đánh giá tiêu chí. Nhóm phải sát với công việc, am hiểu công việc được phân công. Thu thập minh chứng, lưu trữ vào các hộp – dùng kẹp đục lỗ chia ra thành 5 phần cho tiêu chuẩn.

3.     Viết báo cáo TĐG. Tạo file word mẫu theo TT 01/2011/BNV giao cho các nhóm thực hiện cho thống nhất. Tất cả nội dung TĐG nhóm phải làm. Yêu cầu viết ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, không lỗi chính tả. Mục lục (làm tự động) không làm tay mà làm bằng máy trên Word.

4.     Công bố báo cáo TĐG công khai trong thời gian 15 ngày làm việc tại nhà trường dự thảo báo cáo TĐG. Mục đích là để lấy ý kiến góp ý.

5.     Hoàn thiện báo cáo TĐG: HĐ TĐG tiến hành thu thập, xử lý các ý kiến thu thập để hoàn thiện báo cáo.

6.     In ấn và nộp báo cáo TĐG về Phòng GD&ĐT và đăng ký đánh giá ngoài trước  ngày 20/11/2013.

Cấp tiểu học nộp thầy Lộc, cấp THCS nộp thầy Linh.

Nhận được công văn này đề nghị hiệu trưởng các trường tiểu học và THCS triển khai thực hiện nghiêm túc đúng quy trình, hoàn thành báo cáo TĐG và nộp đúng hạn để Phòng GD&ĐT giám định, chỉnh sửa và đăng ký với Sở tiến hành đánh giá ngoài cho các trường.

 

Chăm ngoan - Học giỏi

 
 Cuộc thi tiếng hát măng non

03/2013

1. Đinh Thị Ngọc Thanh

2. Lương Thị Mai

3. Trương Thị Xuân Lan

4. Đồng Thị Anh

5. Võ Thị Thu

6. Nguyễn Kim Nhu

7. Lê Thị Nhạn

8. Nguyễn Kim Cúc

9. Tường Thị Huyền

10. Cao Thị Dân

11. Nguyễn Bình An

12. Lý Mộng Trinh


1. Đinh Thị Ngọc Thanh

2. Lương Thị Mai

3. Trương Thị Xuân Lan

4. Đồng Thị Anh

5. Võ Thị Thu

6. Nguyễn Kim Nhu

7. Lê Thị Nhạn

8. Nguyễn Kim Cúc

9. Tường Thị Huyền

10. Cao Thị Dân

11. Nguyễn Bình An

12. Lý Mộng Trinh